Рубрика: Վերապատրաստում

Ուսումնական բնագավառը և դասավանդվող առարկան՝ ըստ հանրակրթության  պետական չափորոշչի 

Ուսումնական բնագավառը և դասավանդվող առարկան՝ ըստ հանրակրթության պետական չափորոշչի

Գործնական պարապմունք` 4 ժամ (0, 5 կրեդիտ)

1-ին պարապմունքԱնդրադարձ հանրակրթության պետական չափորոշչին, անդրադարձ <<Իմացումի հրճվանք>> կրթական ծրագրին

Կարդալ, նշումներ կատարել, դուրս բերել հանրակրթության պետական չափորոշչի՝ գիտելիքի, ինչպես նաև արժեքների և վերաբերմունքի ձևավորմանը վերաբերող վերջնարդյունքները:

  1. վերլուծի և ընկալի տարբեր բնույթի գրական հայերեն տեքստեր և հասկանա դրանց հիﬓական գաղափարը։
  2. Հայերեն ազատ զրուցի իրեն հետաքրքրող թեմաների մասին, կառուցի ընտրված նպատակին, խնդիրներին և լսարանին համապատասխան գրագետ բանավոր և գրավոր խոսք, այդ թվում՝ հրապարակային խոսք, կիրառի ոչ վերբալ հաղորդակցման տարատեսակ ﬕջոցներ (ազգային փոքրամասնությունների դպրոցների պարագայում կարող է նաև իր մայրենի լեզվով, իսկ կրթության առանձնահատկ պայմանների կարիքի դեպքում՝ համապատասխան այլընտրանքային հաղորդակցման ﬕջոցով)։
Читать далее «Ուսումնական բնագավառը և դասավանդվող առարկան՝ ըստ հանրակրթության  պետական չափորոշչի «